tisk

Stanovy Rady rodičů

Stanovy Rady rodičů při Střední průmyslové škole strojnické, Betlémská 287/4, Praha 1

  1. Úvodní ustanovení

1)      Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické v Praze 1, Betlémská 287/4 (dále jen Rada rodičů) je občanským sdružení rodičů, případně zákonných zástupců studentů Střední průmyslové školy strojnické v Praze 1, Betlémská 287/4. Je sdružením nezávislých na jiných organizacích, dobrovolným a nepolitickým (občanským sdružením podle zákona 83 Sb. Z roku 1990).

2)      Rada rodičů zastupuje zájmy studentů a ve spolupráci se školou podporuje jejich vzdělání, výchovu a všestranný rozvoj. Rada rodičů a škola se vzájemně respektují a jednají na základě partnerství.

 

  1. Název a adresa Rady rodičů.

Rada rodičů při Střední průmyslové škole strojnické v Praze 1, Betlémská 287/4, se sídlem v Praze 1, Betlémská 287/4.

 

  1. Cíle a poslání Rady rodičů

1)       Činnost Rady rodičů probíhá v rámci  platných pracní předpisů a je změřena na koordinaci a zlepšování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

2)       Pro splnění těchto úkolů Rada rodičů:

3)       Zasazuje se o dobrou vzájemnou spolupráci rodičů a učitelů potřebnou k dosažení optimální úrovně vzdělání studentů k rozvoji jejich osobnosti, pracovní morálky a smyslu pro odpovědnost,

4)       Pomáhá v pedagogické komisi řešit slabším studentům jejich problémy

5)       Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich vyřizování,

6)       škola zprostředkuje, podle množství, odbornou praxi studentu,

7)       vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy,

8)       sleduju školní prostředky a pomáhá při jeho zlepšení,

9)       poskytuje peněžní podpory sociálně slabším studentů, podle stanovených kriterií,

10)   finančně přispívá studentům na různé zájmové a sportovní aktivity a soutěže, na  Lyžařské výcvikové pobyty a zejména na výměnné a poznávací zájezdy,

11)   podílí se na organizaci školního maturitního plesu,

12)   podle svých možností členové Rady rodičů získávají pro školu sponzorské dary na materiální vybavení, poskytuje bezplatné služby, nabízejí účast na odborných seminářích apod. 

 

  1. Členství a orgány Rady rodičů

1)      Členy Rady rodičů jsou rodiče nebo zákonní zástupci studentů školy, kteří souhlasí se stanovami.

2)      Každý člen má právo aktivně se podílet na veškeré činnosti Rady rodičů, volit a být volen do orgánů Rady rodičů, vznášet názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednání svých návrhů.

3)       Každý člen Rady rodičů je povinen dodržovat ustanovení stanov a včas platit členský příspěvek schválený plenární schůzí Rady rodičů.

4)      Nejvyšším orgánem Rady rodičů je plenární schůze, kterou tvoří rodiče, nebo zákonní zástupci studentů školy.. Plenární schůze posuzuje a schvaluje zprávy o činnosti Rady rodičů, hospodaření výboru a ukládá úkoly, novému výboru. Volby probíhají aklamací, při hlasování rozhoduje prostá většina.

5)      Orgánem Rady rodičů je výbor Rady rodičů složený ze zástupců jednotlivých tříd., volených plenární schůzí. Výbor řídí činnost Rady rodičů, zastupuje Radu rodičů vůči škole i jiným organizacím. Jednání výboru se může zúčastnit každý člen Rady rodičů, který o to projeví zájem. Výbor zve na svá jednání ředitele a zástupce školy. V čele výboru stojí předseda, další členové jsou jednatel, hospodář a dále členové komise pedagogické, kulturní, sociální a technické. Schůze svolává předseda, případě jednatel několikrát za školní rok. Zápis z jednání výboru se zakládá do archivu Rady rodičů. Usnesení výboru se přijímají prostou většinou. Předseda zastupuje Radu rodičů při jednání s třetími, a to jak fyzickými tak i právnickými,  úřady a institucemi.

6)      Jednatel zastupuje předsedu se všemi právy a povinnostmi v případě, že předseda nemůže z jakýchkoliv důvodů funkci vykonávat. Hospodář vede finanční záznam Rady rodičů.

7)      Výbor a komise jsou odpovědné Radě rodičů.

 

  1. Hospodaření Rady rodičů

1)      Majetek Rady rodičů tvoří členské příspěvky, výnosy z maturitních plesů, případně dary.

2)      Výdaje jsou určeny na materiální a finanční výpomoc škole a studentům. Výši členského  

3)      Příspěvku schvaluje plenární schůze Rady rodičů vždy na jedno hospodářské období, tj.

4)      Jeden školní rok. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí členský příspěvek pouze jednou.

5)      Se svým majetkem hospodaří Rada rodičů podle platných zákonných předpisů a rozpočtu

6)      Schváleného plenární schůzí Rady rodičů na každé hospodářské období. Kontrolu provádí tříčlenná revizní komise, kterou volí plenární schůze Rady rodičů.

V Praze dne 09.06.2000

Copyright © 2019 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist