tisk

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Závazný maximální počet tříd a max. počet žáků budoucích prvních ročníků šk. roku 2020/2021

Kód oboru:   Název oboru:   Max. počet tříd:   Max. počet přijímaných žáků:
18-20-M/01   Informační technologie   1   30
23-41-M/01   Strojírenství   3   90
78-41-M/01   Technické lyceum   1   30

 

 

 

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Zahájení přijímacího řízení

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy v tomtéž pořadí. Přihlášku je nutné odevzdat do 1. března 2019 pro obory v denní formě studia. Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech, 1. termín 12.dubna 2019 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 1.pořadí, 2.termín 15.dubna 2019 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 2.pořadí. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy. Termíny dalších kol přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

Pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1., resp. 2.termín

1.termín: 13.května 2019

2.termín: 14.května 2019

 

Přijímací zkouška na SŠ

Na naší škole se pro školní rok 2019/20 konají jednotné přijímací zkoušky centrálně řízené CERMATEM  z předmětů Matematika a Český jazyk.

 

Hodnocení

Ředitel uchazeče hodnotí podle výsledků přijímací zkoušky (60%) hodnocení na vysvědčení a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, specifické poruchy učení atd. (40%) dle kritérií pro přijetí uchazečů. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.  

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola stanoví, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

Do dvou pracovních dnů po přijetí výsledků jednotné přijímací zkoušky ředitel ukončí hodnocení, stanoví pořadí, zveřejní seznam přijatých a odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje §24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 15 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.

Odvolání

Lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. 3., ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona) musí být zápisový lístek uplatněn zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Zpětvzetí zápisového lístku

 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

 

                                                                                                           Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                       ředitel školy

 

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist