Vážení rodiče a žáci, 

obracím se na Vás se sdělením, které je motivováno aktuálním děním v naší škole. Jak pravděpodobně víte, bylo na pondělí 11. března 2024 v čase 10-12 hod. organizováno shromáždění před budovou školy, které mělo mít za cíl upozornit na údajně chybnou personální politiku ředitele a obecně špatnou atmosféru na naší škole. Dovolte mi velice stručně zaujmout k věci stanovisko. 

       Po celé období, kdy se ve funkci ředitele školy plně věnuji jejímu chodu a rozvoji, je mou snahou zajistit kvalitní výuku Vašich dětí. Toho lze docílit zejména dobrým výběrem zaměstnanců-učitelů, kteří svým příkladem a svou prací k danému cíli nejvíce přispívají. I z tohoto důvodu je součástí mých pravomocí a současně i povinností dbát zachování co nejvyšší úrovně pedagogického sboru.

      V posledním období přibližně dvou let jsem byl nucen, po neformálních, spíše kolegiálních upozorněních, přistoupit u některých pedagogů ke krokům, které mi jako zástupci zaměstnavatele dává zákoník práce. Ponejvíce se jednalo o méně závažná porušení pracovních povinností jednotlivců, avšak opakované a bez potřebné sebereflexe dotčených osob. Na tomto místě uvádím, že z počtu přibližně 53 pedagogů se  opakované výtky týkaly pouze 4 osob.

      Učitelé musí (by měli) taky dodržovat zákony, pravidla, směrnice, pracovní disciplínu a pod, být vzorem pro nové generace. Platí pro ně stejná pravidla, jako pro žáky – chodit včas do hodin, dodržovat nařízené dozory v prostorách školy, věnovat se výuce žáků v hodinách a ne přes NTB komunikovat s třetími stranami, vést správně a včas pedagogickou dokumentaci – zápisy v Bakalářích, plnit si správně a včas termínované úkoly, nenadávat sprostě žákům a kolegům, dbát o svůj profesní růst, neignorovat nařízení ředitele apod.

      Jsou to ale právě tyto osoby, které se svým následným jednáním poslední měsíce snaží atmosféru na škole eskalovat. To považuji za neférové. Především však považuji za zcela nevhodné, aby se personální otázky jednotlivců dotýkaly samotné výuky, o kterou nám všem má jít především a vtahovali žáky do řešení svých osobních problémů - brali si je za rukojmí. 

      Aktuální jednání jednotlivců - pedagogů dotčených opakovanými výtkami, resp. výpovědí z pracovního poměru, organizující výlučně z osobních důvodů nepokoje, stávkové pohotovosti a shromáždění, považuji za přinejmenším nešťastné. Chci Vás ubezpečit, že i nadále budu naslouchat všem hlasům jak pedagogů, tak zástupců rodičů či žáků, avšak chci současně apelovat na dodržování základních pravidel fungování školy, tedy aby byl naplněn její hlavní účel - vysoká úroveň výuky ze stran pedagogů, kteří jsou připraveni odevzdat na pracovišti maximum. O to se budu svou aktivitou a prací zasazovat i nadále. 

 

V Praze dne 12.3.2024                                                                         Ing. Miroslav Žilka, CSc. v.r.

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?