Na žádost odboru školství, mládeže a sportu MHMP uveřejňujeme inzerát:  Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12.

Informace pro žáky a rodiče

Letní sportovní kurz (LSK)

 

· Letní sportovní kurz je součástí výuky na této škole a je tudíž povinný.

· Je možno vybírat ze tří nabídek a jednu upřednostnit. Škola na základě Vašich požadavků vybere jeden a ten zorganizuje.

· Dlouhodobě nemocní, nebo žáci se zdravotním omezením se LSK nezúčastňují.

· Pro žáky, kteří se LSK nezúčastní je zajištěna náhradní výuka.

· Do 15. března 2022 odevzdají žáci formulář „Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do LSK“ vyučujícímu TEV. Rozdělení turnusů bude provedeno na jejich základě.

· LSK proběhne ve dvou termínech, a to od 16.5. do 20.5. a od 23.5.do 27.5.2022.

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE + FORMULÁŘ "Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do LSK"

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole - řádný termín

  1. dubna 2022 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí
  2. dubna 2022 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 2. v pořadí

Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek.

 

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů např. zdravotních zkoušky zúčastnit, omlouvá se řediteli školy do třech pracovních dnů.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena -

  1. května 2022 – 1. termín
  2. května 2022 – 2. termín

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

 

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem.

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za dvě klasifikační období.

Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2022/2023.

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie           - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

 

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)    50 bodů
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)   50 bodů
Matematika z II. pololetí 8. třídy     20 bodů
Fyzika z II. pololetí 8. třídy         20 bodů
Matematika z I. pololetí 9. třídy    20 bodů
Fyzika z I. pololetí 9. třídy   20 bodů
Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše    10 bodů
CELKEM maximum     190 bodů

(Bodové hodnocení  - za 1 = 20 bodů, za 2 = 15 bodů, za 3 = 10 bodů atd.)

 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru.

Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů.

Přijímání cizinců: Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu do školy musí žák prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 V Praze dne 28. 1. 2022                                                            Ing. Miroslav Žilka, CSc. v.r.

                                                                                                                    ředitel školy

 

Již tradičně je pro studenty SPŠS Betlémská pořádán lyžařský výcvikový kurz v Rakouských Alpách.

 

  

  

   

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?