Na žádost odboru školství, mládeže a sportu MHMP uveřejňujeme inzerát:  Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12.

Informace pro žáky a rodiče

Letní sportovní kurz (LSK)

 

· Letní sportovní kurz je součástí výuky na této škole a je tudíž povinný.

· Je možno vybírat ze tří nabídek a jednu upřednostnit. Škola na základě Vašich požadavků vybere jeden a ten zorganizuje.

· Dlouhodobě nemocní, nebo žáci se zdravotním omezením se LSK nezúčastňují.

· Pro žáky, kteří se LSK nezúčastní je zajištěna náhradní výuka.

· Do 15. března 2022 odevzdají žáci formulář „Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do LSK“ vyučujícímu TEV. Rozdělení turnusů bude provedeno na jejich základě.

· LSK proběhne ve dvou termínech, a to od 16.5. do 20.5. a od 23.5.do 27.5.2022.

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE + FORMULÁŘ "Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do LSK"

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za dvě klasifikační období.

Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2022/2023.

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie           - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

 

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)    50 bodů
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška CERMAT)   50 bodů
Matematika z II. pololetí 8. třídy     20 bodů
Fyzika z II. pololetí 8. třídy         20 bodů
Matematika z I. pololetí 9. třídy    20 bodů
Fyzika z I. pololetí 9. třídy   20 bodů
Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše    10 bodů
CELKEM maximum     190 bodů

(Bodové hodnocení  - za 1 = 20 bodů, za 2 = 15 bodů, za 3 = 10 bodů atd.)

 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru.

Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů.

Přijímání cizinců: Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu do školy musí žák prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 V Praze dne 28. 1. 2022                                                            Ing. Miroslav Žilka, CSc. v.r.

                                                                                                                    ředitel školy

 

Již tradičně je pro studenty SPŠS Betlémská pořádán lyžařský výcvikový kurz v Rakouských Alpách.

 

  

  

   

 

V posledním týdnu před vánočními svátky proběhl přebor školy v Bowlingu jednotlivců.

Přeborníkem školy se 162 body se stal žák Svoboda Pavel z 2.B, druhým byl se 145 body žák Šrámek Lukáš z 2.L a třetím v pořadí byl žák Walter Matyáš se 140 body z 2.B. 

  

  

  

  

 

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?